By entering LOOP’S WEBSITE
you confirm you’re of the legal age in your current location,
 and accept our PRIVACY POLiCY.

Confirm

Privacy Policy

Allmänt

Another Snus Factory Stockholm AB (“Another Snus Factory” eller ”vi”) värnar om din integritet vid användning av vår webbplats www.loopnicotinepouches.com (”Webbplatsen”). Denna Information om personuppgifter förklarar bland annat hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via hello@loopnicotinepouches.com alternativt per telefon 010-2646100.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Another Snus Factory Stockholm AB, org. nr. 559173-8553, med registrerad adress Stora Nygatan 33, 111 27 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in vid din användning av Webbplatsen. Vi ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter genomförs i enlighet med samtliga tillämpliga dataskyddslagar och att personuppgifterna lagras på ett säkert sätt.

Vad för slags personuppgifter behandlas?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du beställer varor från Webbplatsen, skapar ett användarkonto på Webbplatsen, anmäler dig till vårt nyhetsbrev samt vid kontakt med vår kundtjänst. De kategorier av personuppgifter som du lämnar till oss kan vara kontaktinformation, betalningsinformation eller information om vilka produkter du köpt. Vi samlar även in din IP-adress då du beställer varor från Webbplatsen.

Vi behandlar också information om ditt besök på vår Webbplats genom cookies, se mer information i Another Snus Factorys Information om cookies.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål.

  • Vid administrering av och för leverans av din beställning, inklusive hantering av eventuella returer och reklamationer.
  • Vid administrering av ditt kundserviceärende.
  • Vid skapande och administrering av användarkonto på Webbplatsen.
  • Vid marknadsundersökningar och utskick av nyhetsbrev och erbjudanden, alltid med information om hur du kan avanmäla dig från vidare utskick.
  • Vid arbete som förhindrar intrång, missbruk eller annan olämplig användning av Webbplatsen.
  • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information.
  • För att fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning såsom lagstiftning avseende bokföring eller skatt.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

För ändamålet i punkt 1 ovan sker behandlingen för att Another Snus Factory ska kunna uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar för beställning kan du inte genomföra beställningen. Behandlingen kan även komma att ske om det nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

För ändamålet i punkt 2 ovan sker behandlingen för att Another Snus Factory ska kunna uppfylla avtalet med dig. I de fall du kontaktat vår kundtjänst utan att ha genomfört en beställning sker behandlingen för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig kvalificerad service när du kontaktar vår kundtjänst.

För ändamålet i punkt 3 ovan sker behandlingen för vårt berättigade intresse att tillhandahålla och administrera ditt användarkonto. Om du inte lämnar de uppgifter som efterfrågas kan du inte skapa ett användarkonto. Du kan dock fortsatt beställa produkter på Webbplatsen.

För ändamålet i punkt 4 ovan sker behandlingen för vårt berättigade intresse att marknadsföra våra varor till befintliga kunder. Du har rätt att när som helst motsätta dig behandling på grund av marknadsföring samt avregistrera dig från våra nyhetsbrev och övrig marknadsföring via e-post. Om du vill avregistrera dig är du välkommen att kontakta oss på hello@loopnicotinepouches.com. Du kan även använda länken för avregistrering som finns i våra e-postmeddelanden.

För ändamålet i punkterna 5–6 ovan sker behandlingen för vårt berättigade intresse att förhindra missbruk, ha en välfungerande webbplats samt att marknadsföra våra produkter.

För ändamålet i punkt 7 ovan sker behandlingen då den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt tillämplig lagstiftning.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta.

Personuppgifter som rör genomförda beställningar, order och leveranser och som behandlas för att vi ska kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk sparas i minst tre år.

Personuppgifter som lämnats vid kontakt med vår kundtjänst raderas när ditt ärende avslutas.

Personuppgifter som rör ditt användarkonto för Webbplatsen raderas om du inte loggat in på kontot eller gjort en beställning på ett år, förutsatt att du inte meddelat oss att du önskar ha kvar användarkontot.

Personuppgifter som vi behandlar för att administrera vårt nyhetsbrev raderas när du avregistrerar dig från utskick från Another Snus Factory. I övrigt raderas personuppgifter som behandlas för marknadsföringsändamål efter ett år.

Personuppgifter i räkenskapshandlingar och liknande, vilka behandlas för bokföringsändamål, måste alltid sparas i minst sju år.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda tjänster och fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är våra leverantörer och hjälper oss med olika tjänster, såsom betallösningar, frakt, IT-tjänster och marknadsföring. Dessa leverantörer utgör våra personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena behandlar personuppgifter enbart för vår räkning och enligt våra instruktioner. Behandlingen av personuppgifter som utförs av våra personuppgiftsbiträden sker endast för ändamål för vilka vi har samlat in personuppgifterna och utförs endast av personuppgiftsbiträden som lämnat tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi åtar oss att ingå bindande personuppgiftsbiträdesavtal med våra personuppgiftsbiträden, enligt vilka personuppgiftsbiträdena förbinder sig att uteslutande behandla personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner.

Another Snus Factory kan också komma att dela dina personuppgifter till företag som behandlar dina personuppgifter självständigt och i egenskap av personuppgiftsansvariga, såsom Postnord och Klarna, eller andra företag som hanterar transporter av varor och betallösningar. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. I dessa fall hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Another Snus Factory kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till behöriga myndigheter om vi är skyldiga att göra detta enligt tillämplig lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas inom EU/EES.

Vilka rättigheter har du?

Another Snus Factory är i egenskap av personuppgiftsansvarig skyldig att tillgodose de rättigheter du har i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan när som helst göra gällande de rättigheter som framgår nedan.

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar och kan när som helst begära att vi ska lämna ut ett så kallat registerutdrag över vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Detta förutsätter att behandlingen grundas på ett avtal med dig samt att behandlingen skett automatiserat.

Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Du har vidare rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade om de till exempel inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Du kan i vissa situationer begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas, exempelvis om du ifrågasätter riktigheten av uppgifterna om dig. Under tiden frågan utreds kan du också begära att behandlingen av de personuppgifterna begränsas.

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på våra berättigade intressen. Vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har även rätt att när som helst invända mot behandling som sker för direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling som sker för direkt marknadsföring kommer vi upphöra med all behandling för detta ändamål.

Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning är du välkommen att kontakta oss via hello@loopnicotinepouches.com.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du kan lämna klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se, box 8114, 104 20 Stockholm).

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Another Snus Factory vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs och är lagstadgade för att skydda dina personuppgifter, t.ex. används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data. Skyddet implementeras med systematiska och tekniska åtgärder för att bl.a. säkerställa integritet och sekretess.

INFORMATION OM COOKIES

Vad är en cookie?

Kakor (cookies) är små textfiler som sparas på den enhet du surfar på, till exempel dator eller mobiltelefon när du besöker Another Snus Factory Stockholm AB (“Another Snus Factory” eller ”vi”) webbplats www.loopnicotinepouches.com (”Webbplatsen”). Cookies medför att information om ditt besök på Webbplatsen sparas, vilket innebär att vi kan ge dig en bättre användarupplevelse.

Cookies förekommer dels i form av en cookie som sparar en fil på din enhet under en längre tid efter att webbläsaren stängs. Den används till exempel för att komma ihåg vad du gjort vid tidigare besök av en webbplats. Den andra typen kallas sessionscookie och lagras tillfälligt på din dator för att till exempel komma ihåg vilket språk som valts för webbsidan. Sessionscookies försvinner automatiskt när du stänger webbläsaren.

Det finns också tredjepartscookies, vilket är cookies som kommer från en tredje part och som till exempel används för marknadsföring eller webbstatistik.

Mer information om cookies hittar du på Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se.

För vilka ändamål används cookies på Webbplatsen?

Another Snus Factory använder cookies för att Webbplatsen ska fungera korrekt och att göra det enklare för dig att använda Webbplatsen och genomföra beställningar samt för att spara information, såsom innehållet i din varukorg, mellan dina besök och för att förenkla inloggning vid återkommande besök.

Vi använder även tredjepartscookies från Facebook Pixel, Google Analytics och Google Tag Manager för produktutveckling, i syfte att analysera hur Webbplatsen används samt för att marknadsföra produkter för användare som besökt Webbplatsen (så kallad retargeting).

Tredjepartscookies

Another Snus Factory använder Facebooks teknik för marknadsföring, Facebook Pixel som sätter cookies på Webbplatsen. Med hjälp av tekniken kan Another Snus Factory marknadsföra våra produkter till Facebooks användare och sortera ut befintliga besökare av Webbplatsen. Another Snus Factory använder även Google Analytics och Google Tag Manager som sätter cookies på Webbplatsen. Dessa tjänster används för att samla in information om och få en bild av hur våra besökare använder Webbplatsen.

Hur stänger jag av cookies?

Du kan själv göra inställningar i din webbläsare som automatiskt nekar till lagring av kakor eller som gör att du informeras varje gång en webbplats vill lagra en kaka. Du kan också gå in och radera alla kakor som satts tidigare. Använd webbläsarens hjälpfunktion för mer information.

Om du stänger av eller begränsar cookies på Webbplatsen är det möjligt att du inte kan använda alla tjänster och funktioner på Webbplatsen.

Övrigt

Another Snus Factory förbehåller sig rätten att uppdatera ovan information om hantering av personuppgifter och cookies. Sådan ändring publiceras alltid via Webbplatsen. Senaste uppdateringen av denna Information: 2024-05-06.